top of page

COOKIE AND PRIVACY POLICY

And

Introduction
When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content. If you do not want information to be collected, you should delete your cookies ( see instructions ) and refrain from further use of the website. Below we have elaborated on what information is collected, their purpose and which third parties have access to it.

Cookies
The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile etc. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

And

It is possible to delete or block cookies.

See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

And

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also risk that the website does not work optimally and that there is content that you can not access.

The website contains cookies from third parties, which to varying degrees may include:

Frequent third parties in digital advertising

Personal information

In general
Personal information is all kinds of information that to some extent can be attributed to you. When you use our website, we collect and process a number of such information. It happens e.g. by alm. access to content if you sign up for our newsletter, participate in contests or surveys, register as a user or subscriber, other use of services.

And

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on (interests). To the extent that you yourself give explicit consent to this and enter the information yourself, the following is also processed: Name, telephone number, e-mail, address.

And

Security
We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or come to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.

And

Purpose
The information is used to identify you as a user and to be able to provide the services you have requested, such as. to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

And

Period of storage
The information is stored for the period permitted by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background of storage. It is therefore not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Disclosure of information
Data about your use of the website, geographical location, gender and age segment, etc. are passed on to third parties to the extent this information is known. You can see which third parties are involved in the section on "Cookies" above.

We use a number of third parties for the storage and processing of data. These process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes.

Disclosure of personal information such as name and e-mail, etc. will only take place if you give your consent. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

And

Insights and complaints
You have the right to be informed of the personal data we process about you. You can also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: siqon@siqon.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Danish Data Protection Agency .

And

And

Publisher
The website is owned and published by:

Siqon ApS
Vermundsgade 38 E 2. Sal, 2100 København Ø
Phone: +45 42 13 85 01
Email: siqon@siqon.dk

And

And

INTRODUKTION

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Hyppige tredjeparter ved digital annoncering

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services.

 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse.

Generelt

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor.

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og Klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: siqon@siqon.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Siqon ApS

Vermundsgade 38 E 2. Sal, 2100 København Ø

Telefon:  +45 42 13 85 01

Email: siqon@siqon.dk

bottom of page